Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Bir ay boyunca bazı iş günlerinde çalışmayan ve bu günler için ücret almayan sigortalı çalışanlar için SGK'ya ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesile de beyan edilir. Eksik gün bildirimi kısaca; İşverenin çalıştırdığı ay içerisinde çalışanların eksik günü olan günlerine ait sebeplerinin belgelenmesidir. İstirahat, disiplin cezası, tutukluluk, kısmi istihdam, puantaj kayıtları, grev, gözaltına alınma bu sebeplerden bazılarıdır.Eksik gün bildirimi istenen evraklarla beraber Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılır. Evrakla bildirim Sosyal Güvenlik Kurumu'na verebileceği gibi taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi, PTT Alo Post veya PTT Kargo ile gönderebilir.

SGK’YA VERİLMESİ GEREKEN BELGE LİSTESİ

5 Aralık 2017'de yayınlanan yeni yönetmelikle eksik bildirim ile ilgili evraklarda da değişikliğe gidildi. 30261 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan son yönetmelikle yani 'Sosyal Sigorta İşlenmeleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik' ile SGK'ya verilmesi gereken evrakalr aşağıdaki gibidir.

 

- İşveren ve işçi imzalı ücretsiz izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi
- Kısmi süreli çalışma söz konusu ile iş sözleşmesi,
- Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları,
- İşe devamsızlığa ilişkin belgeler,
- İş sözleşmesinin fesih edildiği tarihte çalışılmadığına dair belge,

GEREKTİĞİNDE SGK'YA İBRAZ EDİLECEK EVRAK LİSTESİ

Aşağıda sıralanan belgeler kuruma verilmez. Ancak söz konusu belgeler SGK tarafından istenilmesi halinde ibraz edilmek üzere işverence saklanır. Ayrıca Sigortalıların otuz günden az çalıştıklarını gösteren eksik gün nedenleri ile bu nedenleri ispatlayan belgelerin şekli, içeriği, ekleri, ilgili olduğu dönemi, saklanması gerektiği 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunn'n 86 maddesinde açıkca belirtilir. İşte son yönetmeliğe göre; kurumca saklanması ve gerektiğinde SGK'ya ibraz edilecek belgeler...

- Kurumca elektronik ortamda alınabilenler hariç Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren rapor,
- Sigortalıya tebliğ edilen disiplin cezası uygulamasına ilişkin belge ,
- Gözaltına alınma ile tutukluluk hâline ilişkin belgeler,
- Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği,
- Kısa çalışma ödeneği alındığına dair ilgili resmî makamlardan alınan belge,
- Yarım çalışma ödeneği alındığına dair ilgili resmî makamlardan alınan belge,
- İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı İSG-KATİP üzerinden alınan sözleşmeler,
- Sonradan düzenlenebilir niteliğinde olmayan benzer nitelikteki belgeler.

Aşağıda belirtilen işyerleri eksik gün bildirim nedenlerini aylık prim ve hizmet belgesinde belirtmeleri yeterli olup, bu işyerlerinin ayrıca Ek-10 Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu ve eki belgeleri her ay SGK’ya göndermelerine gerek bulunmamaktadır.
- Genel bütçeye dahil daireler, özel bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri,
- Belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler,
- Bütçeden yardım alan kuruluşlar
- Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlar,
- Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklar
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlar, sendikalar, vakıflar,
- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri
- Toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri
- 10 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerleri