Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

Kurumun, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da belirtilen, Hazine ve Maliye Bakanlığı, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile mercilerce kullanılan yetkilerin, süresi içinde ödenmeyen alacakların korunmasında, takip ve tahsilinde TKDK tarafından kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, Türkiye'de ikametgahı bulunmayan borçlunun durumu, alacağın tahsilinin tehlikede olduğunu gösteriyorsa kurumun görevli birimi kendisinden teminat isteyebilecek.

Alacakların tahsiline ilişkin belirtilen teminatı sağlayamayan borçluların muteber bir şahsı müteselsil kefil veya müşterek müteselsil borçlu olarak göstermesi halinde, şahsi kefaleti veya gösterilen şahsı kabul edip etmemeye tahsil ünitesi yetkili olacak.

İhtiyati haciz, kanunun ilgili maddesinde belirtilen sebeplerin bulunması halinde, hiçbir süreye bağlı kalmaksızın il koordinatörünün kararıyla derhal uygulanacak.

Kurum tarafından takip ve tahsilatı kararlaştırılan, vadesi belli olmayan alacaklara ilişkin, borcun bir ay içinde ödenmesi için borçluya bildirim mektubu gönderilecek.

Tahsili zaman aşımına uğrayan kurum alacaklarının terkin edilmesine ilişkin işlemlerde, alacağın zaman aşımına uğradığına ilişkin tespit ve terkin için hazırlanacak cetvel il koordinatörlükleri tarafından oluşturulacak ancak bu alacakların kurum kayıtlarından çıkarılmasına ilişkin onay işlemleri kurum başkanı veya kurum başkanının merkezde yetki vereceği makam tarafından gerçekleştirilecek.

MERA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığının Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, jeotermal kaynaklı teknolojik seralar için ihtiyaç duyulan yerlerin tahsis amacı değişikliği taleplerine ilişkin düzenlemeye gidildi.

Buna göre, söz konusu taleplerde, jeotermal kaynak ruhsat sahası içinde kalan mera, yaylak ve kışlaklarda kurulacak jeotermal kaynaklı teknolojik seralar ile mera, yaylak ve kışlak alanları dışında bulunan jeotermal kaynağın teknolojik seralara taşınması veya iletilmesi için ihtiyaç duyulan yerler için zorunlu hallerde, ilgili müdürlük veya genel müdürlükten gerekçeli rapor, jeotermal kaynak kullanım izni veya ruhsat, talep edilen alanın 1/5000 ölçekli harita üzerine işlenmiş vaziyet planı, ÇED raporu, koruma alanları etüt raporu, jeotermal akışkanın kullanım sonrası nasıl uzaklaştırılacağına ilişkin belge, fizibilite raporu ile komisyonca istenecek diğer bilgi ve belgelerle tahsis amacı değişikliği yapılabilecek.