Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Gündem İnanç Kalem suresi okunuşu ve anlamı! Sınavdan önce okunacak dualar neler?

    Sınav başarı duaları neler? sorusu farklı dal sınavlarında ter döken milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Bazı öğrenciler sınav öncesi streslerini azaltmak için dua ediyor. Sınavda ve sınav öncesinde okunması tavsiye edilen dualar şöyle:

    SINAV DUALARI

    - İmtihana (Sınava) girerken şu dua okunur:

    “Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.” (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

    ANLAMI: “Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.”

    REKLAM

    - Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;

    “Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli ” (10 Kere)

    ANLAMI: “Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle.”

    – Sınav başlayınca da şu dua okunur:

    “Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû.” (10 kere)

    ANLAMI:”Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.”

    -Sınavda unutkanlığa karşı edilecek dua

    Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.” On dokuz defa okunacak.

    – Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur. Mesela Kur’an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.

    “Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr”

    ANLAMI:“Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır”

    – “Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari.”

    ANLAMI:Allah’ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah’ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De’avat,90)

    – Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi’s salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü’l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi’l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)

    Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.

    KALEM SURESİ OKUNUŞU

    Bismillahirrahmanirrahim

    1. Nun velkalemi ve ma yesturune.

    2. Ma ente binı'meti rabbike bimecnunin.

    3. Ve inne leke leecren ğayre memnunin.

    4. Ve inneke le'ala hulukın ‘azıymin.

    5. Fesetubsıru ve yubsırune.

    6. Bieyyikumulmeftunu.

    7. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle'an sebiylihi ve huve a'lemu bilmuhtediyne.

    8. Fela tutı'ılmukezzibiyne

    9. Veddu lev tudhinu feyudhinune.

    10. Ve la tutı' kulle hallafin mehiyni.

    11. Hemmazin meşşain binemiymin.

    12. Menna'ın lilhayri mu'tedin esiymin.

    13. ‘utullin ba'de zalike zeniymen.

    14. En kane za malin ve beniyne.

    15. İza tutla ‘aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne.

    16. Senesimuhu ‘alelhurtumi.

    17. İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne.

    18. Ve la yestesnune.

    19. Fetafe ‘aleyha taifun min rabbike ve hum naimune.

    20. Feasbehat kessariymi.

    21. Fetenadev musbihıyne.

    22. Eniğdu ‘ala harsikum in kuntum sarimiyne.

    23. Fentaleku ve hum yetehafetune.

    24. En la yedhulennehelyevme ‘aleykum miskiynun.

    25. Ve ğadev ‘ala hardin kadiriyne.

    26. Felemma reevha kalu inna ledallune.

    27. Bel nahnu mahrumune.

    28. Kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune.

    29. Kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne.

    30. Feakbele ba'duhum ‘ala ba'dın yetelavemune.

    31. Kalu ya veylena inna kunna tağıyne.

    32. ‘asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağıbune.

    33. Kezalikel'azabu ve le'azabul'ahıreti ekberu lev kanu ya'lemune.

    34. İnne lilmuttekıyne ‘ınde rabbihim cennatin ne'ıymi.

    35. Efenec'alulmuslimiyne kelmucrimiyne.

    36. Ma lekum keyfe tahkumune.

    37. Emlekum kitabun fiyhi tedrusune.

    38. İnne lekum fiyhu lema tehayyerune.

    39. Em lekum eymanun ‘aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune.

    40. Selhum eyyuhum bizalike ze'ıymun.

    41. Emlehum şureka'u felye'tu bişurekaihim in kanu sadikıyne.

    42. Yevme yukşefu ‘an sakın ve yud'avne ilessucudi fela yestetıy'une.

    43. Haşi'aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve kad kanu yud'avne ilessucudi ve lum salimune.

    44. Fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya'lemune.

    45. Ve umliy lehum inne keydiy metiynun.

    46. Em tes'eluhum ecren fehum min mağremin muskalune.

    47. Em ‘ındehumulğaybu fehum yektubune.

    48. Fasbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahıbilhuti iz nada ve huve mekzumun.

    49. Levla en tedarekehu nı'metun min rabbihi lenubize bil'arai ve huve mezmumun.

    50. Fectebahu rabbuhu fece'alehu minessalihıyne.

    51. Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.

    52. Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne.

    KALEM SURESİ TÜRKÇE MEALİ

    1 - Nûn, Kaleme ve yazdıklarına andolsun.

    2 - Sen Rabbinin nimetiyle mecnun değilsin.

    3 - Kuşkusuz senin için tükenmez bir ecir var.

    4 - Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.

    5 - Sen de göreceksin, onlar da görecek.

    6 - Hanginizde imiş o fitne ve cinnet.

    7 - Doğrusu Rabbin, yolundan sapanı en iyi bilendir. Hidayete ereni de en iyi bilen O'dur.

    8 - O halde, yalanlayıcılara itaat etme.

    9 - Onlar istediler ki yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar.

    10 - Şunların hiçbirine boyun eğme: Yemin edip duran aşağılık,

    11 - Daima kusur arayıp kınayan, hep lâf götürüp getiren,

    12 - Hayra engel olan, saldırgan, günahkâr,

    13 - Kaba ve haşin, sonra da kötülükle damgalı,

    14 - Mal ve oğulları var diye (böyle davranır).

    15 - Kendisine âyetlerimiz okunduğunda: "Eskilerin masalları" der.

    16 - Yakında biz onu hortumunun (burnunun) üzerinden damgalayacağız.

    17 - Biz onlara da belâ verdik, bahçe sahiplerine verdiğimiz gibi. Hani onlar sabah olunca bahçeyi mutlaka devşireceklerine yemin etmişlerdi.

    18 - İstisna da etmiyorlardı ("inşaallah" demiyorlardı).

    19 - Fakat onlar uyurken dolaşıcı bir belâ onu sardı da,

    20 - Bahçe simsiyah kesiliverdi.

    21 - Derken sabahleyin birbirlerine seslendiler:

    22 - "Haydi, devşirecekseniz erkenden ekininize gidin" diye.

    23 - Derken fırladılar, aralarında fısıldaşıyorlardı.

    24 - "Sakın bugün hiçbir yoksul bahçeye girip yanınıza sokulmasın" diyorlardı.

    25 - (Zanlarınca yoksulları) engellemeye güçleri yeterek erkenden gittiler.

    26 - Fakat bahçeyi gördüklerinde: "Biz herhalde yanlış gelmişiz" dediler .

    27 - "Yok, biz mahrum edilmişiz." (dediler).

    28 - İçlerinde en makul olanı şöyle dedi: "Ben size Rabbinizi tesbih etsenize dememiş miydim?"

    29 - "Rabbimizi tesbih ederiz, doğrusu biz zalimler imişiz." (dediler).

    30 - Ardından suçu birbirlerine yüklemeye başladılar.

    31 - Yazıklar olsun bize, dediler, biz azgınlarmışız.

    32 - Ola ki Rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını verir. Biz Rabbimize yönelir, ondan umarız.

    33 - İşte azap böyledir. Elbette ahiret azabı daha büyüktür. Fakat bilselerdi.

    34 - Kuşkusuz korunanlar için de, Rableri katında nimetleri bol bahçeler vardır.

    35 - Öyle ya, teslimiyet gösterenleri suçlular gibi tutar mıyız hiç?

    36 - Neyiniz var, nasıl hüküm veriyorsunuz?

    37 - Yoksa size ait bir kitap var da onda mı okuyorsunuz?

    38 - O kitapta, "beğendiğiniz her şey sizindir" diye mi yazılı?

    39 - Yoksa, "ne hükmederseniz mutlaka sizindir" diye sizin lehinize olarak tarafımızdan verilmiş, kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var?

    40 - Sor bakalım onlara, içlerinden ona kefil hangisi?

    41 - Yoksa ortakları mı var onların? Doğru iseler ortaklarını getirsinler.

    42 - O gün işler zorlaşır ve secdeye davet edilirler. Fakat güç yetiremezler.

    43 - Gözleri düşük bir halde kendilerini bir zillet kaplar. Oysa onlar sapasağlam iken de secdeye davet ediliyorlardı.

    44 - Bu sözü yalanlayanı bana bırak. Onları bilmedikleri yönden derece derece azaba yaklaştıracağız.

    45 - Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tuzağım sağlamdır.

    46 - Yoksa onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar?

    47 - Yoksa gayb onların yanlarında da onlar mı yazıyorlar?

    48 - Rabbinin hükmüne sabret, balık sahibi gibi olma. Hani o öfkeye boğulmuş da nida etmişti.

    49 - Rabbinden bir nimet yetişmiş olmasaydı, elbette kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı.

    50 - Fakat Rabbi onu seçti de iyilerden kıldı.

    51 - O kafirler Kur'ân'ı işittikleri zaman neredeyse seni gözleri ile devireceklerdi. Bir de durmuşlar "o bir deli" diyorlar.

    52 - Halbuki o âlemler için bir öğüttür.

    Haberi Hazırlayan: Fatih Berktaş
    Şurada Paylaş!

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ