Personel alımı ile ilgili resmi açıklama yapan Sayıştaş Başkanlığı, 2019 işe alım şartları ve kılavuzunu yayımladı. Sayıştay Başkanlığı içerisinde çalışmak isteyen vatandaşlar kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte şartların uyup uymadığını araştırıyor. Peki Sayıştay Başkanlığı personel alımı şartları neler? Sayıştay Başkanlığı personel alımı ne zaman?

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İŞÇİ ALIM İLANI

Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Sürekli İşçi Alım Çizelgesinde gösterilen kadrolara engelli ve eski hükümlü işçi alımı yapılacaktır.

A- GENEL ŞARTLAR

 1. Engelli ve Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan adaylar hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının
 • bendi;

e Türk Vatandaşı olmak, se Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak, » Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak, şartlarını taşımak.

 1. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 2. Kamu Kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan şartları taşımak.
 3. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
 4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
 5. Sürekli İşçi Alım Çizelgesinde yer alan kadrolardaki talepler Ankara ili düzeyinde karşılanacağından, ilan tarihi itibarıyla Ankara'da ikamet etmek.
 6. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS/EKPSS sınavına girmiş olmak. 8.2018 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS),Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSSY'de başarılı olmak ya da Kamu Karum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen “İşe göndermede öncelikli olanlar” işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
 7. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR:

 1. Adayların Sürekli İşçi Alım Çizelgesinde yer alan kadrolardan sadece birine başvurması,
 2. Adayların Sürekli İşçi Alım Çizelgesi ve eklerinde başvuru yaptıkları işçi kadrosu için belirtilen şartları taşıması,
 3. Engelli kadrosuna başvuran adayların “Engelli Sağlık Kurulu Raporu”nun (en az “040 oranında) bulunması,
 4. Eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adayların; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (8) bentlerinde yer aldığı şekilde durumlarını belgelendirmesi, gerekmektedir.

C-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ :

 1. Başvurular, İŞKUR internet sitesinden 08 - 12 TEMMUZ 2019 tarihleri arasında İŞKUR Ankara İl Müdürlüğüne şahsen veya www.işkur.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapılacaktır.

D- SÖZLÜ SINAV, YERLEŞTİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI :

 1. İŞKUR tarafından Sayıştay Başkanlığına gönderilen nihai listede asıl olarak belirlenen adaylar, Sayıştay Başkanlığı tarafından sözlü sınava alınacaktır.
 2. Adaylar sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden; genel kültür ve genel yetenek seviyeleri ile iletişim becerileri üzerinden toplamda 50 puan ve başvurdukları kadroya ilişkin mesleki bilgi ve becerileri, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak da toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilecektir. Ayrıca şoför pozisyonu için uygulama sınavı da yapılacaktır.
 3. Sözlü ve uygulama sınavına girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sözlü sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 4. Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlamak üzere Sürekli İşçi Alım Çizelgesinde ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve yeterli sayıda yedek aday belirlenecektir. 5. Atama için niteliklere sahip olmayan adaylar ile gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.
 5. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan ve atama şartlarını taşımadığından göreve başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
 6. Ataması yapılan işçiler için iki aylık deneme süresi uygulanacaktır. İş Sözleşmesi Sayıştay Başkanlığı tarafından deneme süresi içinde bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilebilecektir.
 7. Sözlü sınavın tarihi, saati ve yeri, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Sayıştay Başkanlığı internet sitesinde ilgililere duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

SÖZLÜ SINAV İÇİN MÜRACAAT EDENLERDEN İSTENEN BELGELER : 1.2018 Yılı KPSS/EKPSS sonuç belgesi,

2.Nüfus Cüzdan fotokopisi,

3.Diploma aslı veya fotokopisi,

4 Engelli Sağlık Kurulu Raporu (Engelliler için ),

5.Eski Hükümlü Belgesi (Eski Hükümlüler için),

6.Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar için durumlarını gösterir sağlık raporu ve belgeler.

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI BİRİM BAŞKANLIĞI

Atama Yapılacak İşçi Kadro Ünvanı Sayısı

Çalışma Periyodu Görev Yeri

İl Düzeyi Yaş Sınırı

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliğinden Belirsiz Süreli Ankara | Yazılım Mühendisi I 35 Lisans mezun olmak Daimi) Engelli Ankara Girmiş olmak Ek 2 deki diğer şartları (Daimi sağlamak

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Ankara Sistem Uzmanı 1 35 Lisans Mühendisliği, Fizik Mühendisliği ve Matematik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak mezun olmak

Ek 3 deki diğer şartları sağlamak

Belirsiz Süreli (Daimi) Engelli Ankara Girmiş olmak

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Ankara | Sistem ve Ağ Uzmanı 1 35 Lisans Mühendisliği, Fizik Mühendisliği ve Matematik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak mezun olmak

Ek 4 deki diğer şartları sağlamak Belirsiz Süreli

(Daimi) Engelli Ankara Girmiş olmak

Bilgisayar ve Microsoft office Ankara | Çağrı Merkezi Elemanı 3 35 Lisans programlarını kullana bilmek Ek 1 deki diğer şartları sağlamak

Belirsiz Süreli

(Daimi) Engelli Ankara Girmiş olmak

I.Herhangi bir önlisans programından mezun olmak 2.En az B sınıfi sürücü Eski Hükümlü veya belgesine başvuru tarihi Belirsiz Süreli Terörle Mücadelede itibarıyla 3 yıldan fazla (Daimi) Malul Sayılmayacak süredir sahip olmak. Şekilde Yaralananlar 3.Psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olmak. 1.Herhangi bir önlisans programından mezun olmak Ankara Büro Personeli 3 35 Önlisans 2.Bilgisayar ve Microsoft office programlarını kullana bilmek

Ankara Şoför 3 40 Önlisans Ankara Girmiş olmak

Eski Hükümlü veya Belirsiz Süreli Terörle Mücadelede

(Daimi) Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar

Çağrı Merkezi Elemanı

Personel Kriterleri

Görevini yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık problemi olmamalıdır. Telefonda akıcı ve etkin konuşabilmeli, diksiyonu düzgün olmalıdır

Uzun süreli çalışma konusunda engeli bulunmamalıdır

Bilgisayar kullanabilmeli ve Office programlarına hakim olmalıdır

Vardiya çalışma planı çerçevesinde çalışabilmelidir

Tercihen bir yıl çağrı merkezi tecrübesi olması 

Yazılım Mühendisi

Personel Kriterleri

Eğitim Şartı: Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak

İş Tecrübesi: Tercihen yazılım geliştirme konusunda en az üç (3) yıl çalışmış olmak

Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak

.NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyimli ve en az bir kurumsal projede görev almış olmak

Object-oriented programming kavramlarına ve mantığına hâkim olmak

.NET Framework 4 ve üstü, ASP.NET, C#.NET, 11S 8.0, ASP.NET MVC teknolojilerine hâkim olmak ve projelerde kullanmış olmak

Web teknolojileri (77MZ, HTML5, CSS, Javascript, JOuwery) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi sahibi olmak

XML Web servisleri, SOAP, REST, WCEF gibi teknolojilerle ilgili bilgi sahibi olmak

LINO ve Entity Framework konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak

. Transact-SOL bilgisine sahip olmak 12. İİ:

MS SOL Server veri tabanı sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak

Yazılım yaşam döngüsü (SO/EC 12207) ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak

Tercihen; MCPD veya MCSD (Web Applications) sertifikasına sahip olmak

Tercihen; CEH sertifikasına sahip olmak

Tercihen; 1SO 27001,Cobit standartları konusunda bilgi sahibi olmak

Tercihen; 7£S kullanımında deneyim sahibi olmak

Tercihen; UML ve ER diyagramları hazırlama deneyimi olmak 10. 11.

Sistem Uzmanı

Personel Kriterleri

. Eğitim Şartı: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik

Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Fizik Mühendisliği veya Matematik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak

İş Tecrübesi: Tercihen, aşağıda belirtilen konularda bir bilgi işlem merkezinde en az bir (1) yıl çalışmış olmak:

 1. MS Windows Server 2008, 2012, 2016 işletim sistemlerinin kurulum, yapılandırma, güncelleme ve yönetim süreçlerinde rol almak, ortaya çıkabilecek problemlerin tespit edilmesini ve çözülmesini sağlamak,
 2. Microsofi Exchange 2010-2013-2016 ve Microsoft Active Directory altyapısının kurulum, yapılandırma, güncelleme ve yönetim süreçlerinde rol almak, ortaya çıkabilecek problemlerin tespit edilmesini ve çözülmesini sağlamak,

. Microsoft System Center, Microsofi WSUS Server, DNS, DHCP, File Server ve

benzeri Microsoft Sunucu ürünleri ve servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

VMware ESXi sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim konusunda bilgi ve tecrübe sahip olmak

, HS(İnternet Information Services) yönetimi ve kurulumu konusunda bilgi ve

tecrübe sahibi olmak

Temel ağ(Network) ve güvenlik bilgisine sahip olmak

Tercihen Powershell scripting konusunda üst düzey deneyim sahibi olmak, Tercihen System Center Configuration Manager (SCCM) ve System Center Operations Manager (SCOM) hakkında kurumsal ölçeklerde deneyimli olmak, Tercihen System Center Orchestrator konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Tercihen MCSE/MCITP/ sertifikalarından birine sahip olmak

Tercihen; veri depolama, SAN, NAS cihazları konusunda deneyimli olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek

Tercihen; yedekleme altyapıları konusunda bilgi ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında tecrübe sahibi olmak

Tercihen; C/wster, Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak esasa pe

Sistem ve Ağ Uzmanı

Personel Kriterleri

Eğitim Şartı: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Fizik Mühendisliği veya Matematik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak

İş Tecrübesi: Tercihen, Omurga, kenar ağ anahtarı, Antivirüs, Antispam, İçerik Filtreleme, URL Filtreleme, Güvenlik Duvarı gibi cihazlar ve ağ yönetimi konularında bir bilgi işlem merkezinde en az bir (1) yıl çalışmış olmak, bu konularda ortaya çıkabilecek problemlerin tespit edilmesini ve çözülmesini sağlamış olmak

Yerel Alan Ağ (LAN),Geniş Alan Ağ (WAN),Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN),Sanal Özel Ağ (VPN),SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.Ix ağ teknolojileri (NAC) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

Ağ yönetim yazılımları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

Anahtarlama cihazları ve yönlendirici konfigürasyonları konularında bilgi sahibi olmak

Saldırı tespit/engelleme sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak

Load balancer cihazı yönetiminde bilgi sahibi olmak

Ağ trafiğini ve logları analiz edebilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmak

Bilgi Güvenliği Süreçleri, İş Sürekliliği, Risk Yönetimi, Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet

Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak

. Kurumsal log yönetimi yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak 11, 12. . Tercihen; Certified Ethical Hacker (CEH),ECSA/Licensed Penetration Tester veya Certified

Tercihen CCNA (Cisco Certified Network Associate) sertifikasına sahip olmak, Tercihen ISO 27001, COBIT vb. Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi olmak

Penetration Testing Engineer (CPTE) sertifikalarından en az birine sahip olmak Tercihen; Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmalıdır.