Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 9 Eylül’de yapılacağı duyurulan TFF Olağan Genel Kurulu’nun ileri bir tarihe ertelenmesi için TFF’ye başvurdu. Dilekçede; 'olağan genel kurul gündemi'nin 7. 8. maddelerinde belirtilen Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile 16. maddesinde belirtilen bütçe tasarısı ile talimatı ve bütçe uygulama esasına ilişkin belgelerin eksik olduğu ve süresinde gönderilmediğinin tespit edildiği ifade edildi.

Ayrıca TFF gönderilen dilekçede yapılması durumunda usule aykırılık olduğu ve genel kurulun iptal edilebileceği hatırlatıldı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Sayın Başkanlığı'na

Türkiye Futbol Federasyonu, 17.08.2020 tarihinde resmi web sitesi üzerinden TFF Statüsü'nün 27. Maddesi hükmü gereğince 01.06.2019-31.05.2020 dönemi ile ilgili olarak Olağan Genel Kurulu çağrısında bulunmuştur. Bahsi geçen Olağan Genel Kurul çağrısında toplantı tarihleri ve toplantı gündemi de belirlenmiştir.

TFF Statüsü ‘nün 27. Maddesi hükmü şu şekilde düzenlenmiştir;

* Madde 27 Olağan Genel Kurul

1.Olağan Genel Kurul her yılın 31 Temmuz tarihine kadar, seçim Genel Kurulu ise dört yılda bir liglerin tescilinden itibaren en geç kırk beş gün içinde Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarih ve yerde toplanır.

2.(01.06.2019 tarihli Genel Kurul kararı ile değişik) Toplantının gündemi, yeri ve tarihi Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve toplantı tarihinden en az on beş gün önce ulusal bir gazete ile TFF’nin resmi internet sitesinde ilan edilir ve TFF tarafından Genel Kurul delegelerine yazılı olarak gönderilir.

3.Bu davet, gündem, mali raporlar ve bağımsız denetçi raporu ile ilgili diğer evrakı içerir.

Genel Kurulu İç Tüzüğünün 3. Maddesinin son fıkrasın ise şu şekildedir;

Genel Kurul toplantı gündemi denetleme kurulu ve bağımsız denetçi raporu ve gerekli diğer evrak toplantı gününden en az on beş gün önce delegelere gönderilir.

Bahsi geçen TFF Statüsü ’nün 27.3 Maddesi ile İç Tüzüğün 3. maddesi incelendiğinde TFF tarafından Genel Kurul delegelerine yazılı olarak gönderilecek davetiyenin gündem, mali raporlar ve bağımsız denetçi raporu ile ilgili diğer evrakları içermesi gerektiği ve toplantı gününden en az on beş gün önce delegelere gönderilmesi zorunluluktur.

Hal böyle iken Genel Kurul delegelerine yine aynı tarihte Genel Kurul’a ilişkin bir kısım evrak iadeli posta yoluyla gönderilmiş ise de davet içeriği itibariyle TFF Statüsü ’nün 27.3 maddesi ve İç Tüzüğün 3. Maddesinde belirtilen gerekli belgeleri içermediği kulübümüzce tespit edilmiştir.

Eksik olan belgeler Gündem’in 7. ile 8. Maddelerinde belirtilen Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Gündem’in 16. Maddesinde belirtilen 01.06.2020-31.05.2021 dönemi bütçe tasarısı ile talimatı ve bütçe uygulama esaslarına ilişkindir.

Ayrıca Gündem’in 19. Maddesinde TFF Statüsü’nde değişiklik yapılmasının görüşülerek kabulü veya reddinin oylanacağı belirtilmiş ise de söz konusu değişikliklerin neler olduğu, değiştirilmesi düşünülen maddelere ilişkin bilgilendirme de on beş gün öncesinden yapılmamıştır.

Diğer yandan ise Gündem’in 18. Maddesinde yer alan taşınmaz alımı ve satımı ile ayni hak tesisi için verilecek yetkinin hangi amaçla verileceği belirtilmediğinden bu konuda ki eksikliği de dikkat çekmek isteriz

Görüleceği üzere TFF tarafından gönderilen davetiyenin yasal şartları ihtiva etmediği açıktır.

Yukarıda etraflıca izah edilen açıklamalar çerçevesinde, Kulübümüz delegelerine gönderilen davetiye içeriğinde yer alan belgelerin eksik olması ve süresinde gönderilmemesi sebebiyle bu kanuni eksikliklerin tamamlanarak usulüne uygun şekilde ileriki bir tarihte yapılmasını aksi durumda Genel Kurul’un şekil(usul) eksikliği sebebiyle TFF Statüsü’ nün 25. Maddesi kapsamında(Genel Kurul’un, Türk hukukuna ve işbu Statü hükümlerine aykırılık teşkil eden tüm kararlarına karşı, karar tarihinden itibaren otuz gün içinde TFF merkezinin bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesinde iptal davası açılabilir.) İptalinin söz konusu olabileceğini önemle belirtmek isteriz.

Saygılarımızla;

KASIMPAŞA SPORTİF FAALİYETLER A.Ş

Yönetim Kurulu"