Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Kaymakamlık kamu kurumlarından biri olarak halka kamu hizmeti vermektedir. Kaymakam, görev yaptığı ilçenin genel yönetiminden sorumlu olan, devleti ilçede temsil eden, ilçenin en büyük devlet görevlisidir. Kaymakamlık ise devletin ilçede temsil edildiği yerdir. Kaymakamlık çalışma saatleri hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz. Kaymakamlık kaçta açılır kaçta kapanır?

KAYMAKAMLIK ÇALIŞMA SAATLERİ

Kaymakamlıklar her gün sabah saat 08:30'da mesaiye başlar. Akşam saat 17:00' kadar mesaiyedevam eder. Kaymakamlık öğle arası saat 12:30'dan 13:30'a kadar hizmet vermemektedir. Kaymakamlıklar resmi tatillerde, dini bayramlarda ve ayrıca haftasonlarında hizmet vermemektedir.

KAYMAKAMIN GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR?

Kaymakamlıklar, Valilikten gelen gelen bildirileri ilgili birimlere ve yerlere ulaştırır, vatandaşların nüfus ile ilgili işlerini yapar vatandaşların insan haklarıyla ilgili başvurularını alır, çeşitli sportif ve eğitimle ilgili faaliyetler yapar. Kaymakamlık binasında sosyal yardım, nüfus müdürlüğü gibi çeşitli kurumlar yer almaktadır. İşte kaymakamın görev ve yetkileri...

- Kaymakam, kanun, tüzük yönetmelik ve Hükümet kararlarının neşir ve ilanını, uygulanmasını sağlar ve bunların verdiği yetkileri kullanır ve ödevleri yerine getirir. Kaymakam, valinin talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir;

- Valiler, ilçeye ait bütün işleri doğrudan doğruya kaymakama yazarlar. Kaymakamlar da ilçenin işleri hakkında bağlı bulundukları valilerle muhaberede bulunurlar. Ancak olağanüstü hallerde kaymakamlar İçişleri Bakanlığı ve diğer Bakanlıklarla muhabere edebilirler ve bu muhaberelerden valiye bilgi verirler;

- Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararları ve bunlara dayanılarak valiler tarafından verilecek talimat ve emirler ilçe idare, şube başkanlarına kaymakamlar yolu ile tebliğ olunur;

- Kaymakamlar, dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen daire ve müesseseler dışında kalan bütün Devlet daire ve müessese ve işletmelerini ve özel işyerlerini, özel idare, belediye ve köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler ve teftiş ederler. Bu teftiş ve denetlemeyi bizzat veya idare şube başkanları veya validen talep edeceği Bakanlık veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlük müfettişleri vasıtasiyle ortaokul veya bu dereceli öğretim müesseselerini de bizzat veya ilgili müfettişleri marifetiyle denetler;

- Kaymakam, denetlemesi sırasında iş başında kalmalarında mahzur gördüğü ilçe idare şube başkanlarını valinin muvafakatiyle, diğer memur ve müstahdemleri re'sen sorumluluğu altında işten el çektirebilir.

- Kaymakam, ilçenin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur;

- Kaymakam, ilçede teşkilatı ve görevli memuru bulunmıyan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan herhangi bir idare veya daire başkanlığından isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir;

- Kaymakam, ilçedeki idare, daire ve müesseselerde çalışan uzman veya fen kollarına dahil memur ve müstahdemlerden ilçenin genel ve mahalli hizmetlerine ilişkin işlerin görülmesini asli vazifelerine halel getirmemek şartiyle valiliğe teklif suretiyle istiyebilir. Valilikten alınacak emir üzerine bu memurlar verilen işleri yapmakla ödevlidirler;

- Kaymakam, ilçe memurlarının çalışmalarını ve teşkilatın işlemesini gözetim ve denetimi altında bulundurur.