Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Belediye; il, ilçe ve bucaklarda bulunan, devlete bağlı, başkan ve meclis üyeleri seçimle belirlenen tüzel kişiliği olan bir örgüttür. Belediyeler, hiç bir kurum veya Bakanlığa bağlı değillerdir. Sadece İçişleri Bakanlığının çok sınırlı ve kaynağını Kanundan alabilen vesayet denetimine tabidirler.

BELEDİYELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Belediyelerin çalışma saatleri, kamu kuruluşlarının belirlenen çalışma saatleri ile aynıdır. Yani belediyelerde çalışma saatleri 09:00 - 12.00 / 13.00 - 17.00 arasıdır. Ancak, bazı istisna durumlarda çalışma saatlerinde değişiklikler olabilmektedir. Örneğin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerinde hafta sonu da çalışabilmektedirler. Belediyelerin tamamı hafta sonu ve resmi, dini bayramlarda hizmet vermemektedir.

BELEDİYELERİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI

- Belediye, kanunlarla münhasıran başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalle müşterek nitelikteki her türlü görev ve hizmeti yapar veya yaptırır, gerekli kararları alır, uygular ve denetler.

Belediye öncelikle imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, evlendirme, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

- Belediye, coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurar. Belediye, okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.

- Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

- Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

- Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı, belediye sınırlarını kapsar.

- Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir