Seçkin ÜREY / HT GAZETE

Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından dün açıklanan AK Parti’nin seçim beyannamesinde, çalışma hayatındaki uzun çalışma saatlerine neşter atma vaadi yer alırken, mevcut işçiyi fazla çalıştırmak yerine işverene yeni istihdam yaratmayı öngören maddeler dikkat çekti. 100 maddelik seçim beyannamesinin Çalışma Hayatı Bölümü’nde, çalışanlarını mevzuatın fazla mesai de dahil olmak üzere izin verdiği sürelerin üstünde çalıştıran işverenlere para cezası verileceği yer aldı.

İDARİ PARA CEZASI

Söz konusu düzenlemenin yapılacağı şu ifadeyle anlatıldı: “Mevzuat düzenlemesi yaparak fazla çalışma sürelerinin aşılması halinde işverenlere idari para cezası verilmesini sağlayacağız.” AK Parti Seçim Beyannamesi’nin ekonomiyi ilgilendiren bölümleri ağırlıkla 10. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve son aylarda açıklanan stratejik dönüşüm belgelerinde yer verilen eylem maddelerinden oluşuyor.

Beyannamenin çalışma hayatını ilgilendiren bölümlerinde geçtiğimiz yıl sıkça tartışma konusu olan esnek çalışma ve kıdem tazimatı yer aldı. Esnek çalışmanın gençlerin istihdama katılımını artırmak için bir yol olarak gösterildiği beyannamede, esnek çalışma biçimlerinin geliştirileceği kaydedildi. Çalışanların kıdem tazminatlarının daha önce gündeme getirildiği gibi bir fonda toplanarak ödenmesi formülüne beyannamede yer verilmedi. Bununla birlikte bir düzenleme yapılacağı, “Kıdem tazminatı sisteminde yaşanan sorunların çözümü amacıyla sosyal taraflarla diyalog içinde mevcut durum tespiti ve mevzuat çalışması yapacağız” ifadesiyle seçim vaatleri arasına girdi.

KIDEM VAR, FON YOK

Seçim beyannamesinde son yılların bir diğer tartışma konusu taşeron işçi çalıştırmanın denetim altına alınacağının da mesajı verildi. Beyannamede, “Kamu ve özel sektörde alt işverenlerin ve işçi sayılarının tespit edilmesini ve güncel olarak sağlıklı bir şekilde takip edilmesini sağlayacağız” ifadesi yer aldı. Beyannamede İşsizlik Sigortası’ndan yararlanma koşullarının esnetileceği ve yararlanma süresinin artırılacağı da anlatıldı. Üniversite öğrencilerinin de burs ve kredileri kesilmeden kısmi zamanlı çalışmalarını sağlayacak düzenleme yapılacağı ayrıca beyannamede yer buldu.

FAİZSİZ FİNANS İÇİN ETİK KURUL OLUŞTURULACAK

-Kamuoyunda rant vergisi olarak bilinen düzenlemenin hayata geçeceği, beyannamede üç ayrı maddede anlatıldı.

-Daha önce ertelenen mal bildiriminde bulunacakların kapsamını genişleten Şeffaflık Paketi yasalaşacak.

-Finans alanında ihtisas mahkemeleri kurulacak. Tüketici mahkemelerinin sayısı artırılacak. Bilişim suçları için ihtisas mahkemeleri gelecek.

-Altın bankacılığı desteklenecek. Faizsiz finansta koordinasyonu sağlayacak mekanizma kurularak etik ilkeler belirlenecek.

UÇAK VE TEKNE DE TEMİNAT OLACAK

Devletten sosyal yardım alanların özel sektörde iş bulmaları halinde SGK primlerinin işveren payının teşvik edileceğinin anlatıldığı beyannamede, reel sektöre yönelik vaatlerden bazıları şöyle:

-İmalat sanayii makineteçhizat yatırımı finansmanında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) istisnası gelecek.

-KOBİ’lerin finasmana erişimi için taşınır malların (uçak, yat, araba vb.) kredilere teminat gösterilmesinin önündeki engeller kaldırılacak.

-Başta lüks tüketim ürünleri olmak üzere ithalatı yoğun tüketim mal gruplarına caydırıcı vergiler konulacak.

-Yerli kömürden elektrik ürütemi yıllık 32 milyar kilovat/saatten 57 milyara çıkarılacak. Enerjide yerli kaynak payı yüzde 35’e ulaşacak.

-Yerli imkânlarla geliştirilmiş yüksek teknoloji ürünleri için kamunun alım garantisi vermesi sağlanacak.

-Kalkınma Bankası, nitelikli projeleri destekleyecek şekilde yeniden yapılandırılacak. Ar-Ge’ye finansman sağlayacak.

-Gıda ürünlerinin etiket ve ambalajlarında daha fazla bilgiye yer verilecek. MTA, yurtdışında madencilik yapacak.