Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve bazı mal alımıyla yapım işleri kamu ihale yönetmeliklerinde değişiklik
öngören yönetmeliklere "Enerji arz güvenliğini sağlamaya yönelik ihaleler" başlıklı ek madde eklendi.

BAKANLIK GÖRÜŞÜ ALINACAK

Söz konusu maddelere eklenen maddeler uyarınca; BOTAŞ tarafından enerji arz güvenliği kapsamında gerçekleştirilecek ihalelerde, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü alınmak kaydıyla, tekliflerin yabancı para birimleri cinsinden verilebilmesi ve sözleşme konusu işin ödemelerinde yabancı para birimlerinin kullanılabilmesi mümkün olacak.

Bu durumda, tekliflerin hangi para birimi cinsinden verilebileceği, ödemeye esas para birimi veya birimleri ile tekliflerin bu düzenlemeler çerçevesinde, teklif fiyatının, ihale tarihinde veya son yazılı tekliflerin verildiği tarihte Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle değerlendirileceği hususları ihale dokümanında düzenlenecek.