Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Personel alımı PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? PTT işe alınmada aranacak genel şartlar 2019 - Sosyal Güvenlik Haberleri

    İşe alınmada aranacak genel şartlar

    MADDE 9 − (1) İşe alınacaklarda aranılacak genel şartlar şunlardır:

    a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

    b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

    c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

    ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

    REKLAM

    d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.

    e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

    f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

    g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

    ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

    h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

    ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

    i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

    j) KPSS’den Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olmak.

    REKLAM

    (2) PTT’de işgücü hizmet alımı suretiyle görev yapan yüklenici firma elemanlarının PTT’nin açıktan personel alımı yoluyla yapılacak sınavlarına girmek istemeleri halinde, duyurunun yapıldığı tarih itibarıyla yüklenici firma değişimi hariç duyuruda belirtilen süre kadar aralıksız olarak görev yapıyor olmaları kaydıyla bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen otuz altı yaşından gün almamış olmak hükmü kırk bir yaşından gün almamış olmak olarak uygulanır.

    İşe alınmada aranacak özel şartlar

    MADDE 10 − (1) İşe alınacaklarda aranılan genel şartların yanında öğrenim durumu ve yabancı dil, deneyim, ikamet şartı, boy ve kilo gibi fiziksel özellikler Yönetmeliğe ekli (I) sayılı cetvel ile gösterilmiştir.

    MADDE 11 – (1) Personel alımı, Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kurumun ve PTT’nin resmi internet sayfalarında sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur.

    (2) İlanda;

    a) Adaylarda aranacak şartlar,

    b) Pozisyonların yerleri ve sayısı,

    c) Başvuru zamanı, yeri ve şekli,

    ç) İstenilecek belgeler,

    d) KPSS’den alınması gereken asgari puan,

    e) Sınav konuları, sınav tarihi ve yeri,

    f) Sınavın şartlarına ilişkin diğer hususlar, yer alır.

    İş başvurusu ve başvuruların değerlendirilmesi

    MADDE 12 – (1) Başvurular için, personel alım ilanını müteakip en az on günlük başvuru süresi tanınır.

    REKLAM

    (2) Başvurular internet ortamında alınır. Başvurudan işe alıma kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar PTT’nin internet sitesi insan kaynakları sayfasında duyuru yoluyla yapılır ve bu konuda ayrıca kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmaz.

    (3) Yapılan değerlendirme sonucunda başvuruda bulunan adaylardan aranan nitelikleri taşıdığı belirlenen adaylar yazılı sınava çağrılır, aranan nitelikleri taşımadığı belirlenenlerin ise başvuruları geçersiz sayılır.

    (4) Yazılı sınav sonucunda Yönetim Kurulunca belirlenen asgari başarı puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralama yapılır ve nihai başarı sıralaması ilan edilir. Başarılı olanlar arasından personel alım ilanında belirtilen pozisyon sayısı kadar yedek aday tespit edilebilir.

    (5) Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla diploma tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.

    (6) Sınav aşamasından sonra gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bu kişilerin ataması yapılmaz, ataması yapılmış olanlar varsa atamaları iptal edilir.

    REKLAM

    Giriş sınavları

    MADDE 16 – (1) Sınavlar, alım yapılacak pozisyonun özellikleri dikkate alınarak yazılı yapılır. Yazılı sınav sonrası mülakat ve/veya uygulamalı sınav ile psikometrik inceleme yapılabilir. Hangi pozisyon unvanları için mülakat ve/veya uygulamalı sınav ile psikometrik inceleme yapılacağı ile pozisyon unvanları itibarıyla her bir sınavda aranan asgari başarı puanı Yönetmeliğe ekli (II) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    (2) Yapılacak sınavın hangi konuları kapsayacağı, sınav sorularının hazırlanması ve basımı gibi hususlar Sınav Kurulu tarafından belirlenir.

    (3) Sınavlar, alım yapılacak pozisyonun özelliğine göre PTT tarafından yapılabileceği gibi hizmet satın alma yöntemi ile kamu kurum veya kuruluşlarına da yaptırılabilir.

    (4) Yazılı sınav sonrası mülakat ve/veya uygulamalı sınav öngörülen pozisyonlar için yazılı sınav sonucunda bu Yönetmeliğe ekli (II) sayılı cetvelde her bir pozisyon için belirtilen asgari başarı puanından az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen pozisyonun sayısının üç katına kadar aday mülakat sınavına çağrılır. Mülakat sınavı, adaylar;

    REKLAM

    a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

    b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

    c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

    ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

    d) Genel yetenek ve genel kültürü,

    e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

    (5) Adaylar, mülakat sınavı için Sınav Komisyonu tarafından dördüncü fıkranın (a) bendi için kırk puan, (b) ve (c) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için on beşer puan, (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazan özellikleri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında mülakat sınavı ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

    (6) Uygulamalı sınava; mülakat sınavı yapılması halinde, mülakat sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavındaki başarı sırasına göre, sadece yazılı sınav yapılması halinde ise yazılı sınavdaki başarı sırasına göre yapılan sıralamaya göre atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla üç katı kadar aday çağrılır.

    REKLAM

    (7) Her bir sınav için bu Yönetmeliğe ekli (II) sayılı cetvelde her bir pozisyon için belirtilen asgari başarı puanının altında kalan adaylar başarısız sayılır.

    Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

    MADDE 17 – (1) Birden fazla sınav yapılması halinde başarı puanı, bu sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalamasından oluşur. Yönetim Kurulu veya yetki devri yapılan makam tarafından belirlenen asgari başarı puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralama yapılır ve nihai başarı sıralaması ilan edilir. Başarılı olanlar arasından sınav ilanında belirtilen pozisyon sayısı kadar yedek aday tespit edilebilir.

    (2) Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı, uygulama puanı, mülakat puanı yüksek olan, bunların eşit olması halinde diploma tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir. Mülakat ve/veya uygulama puanı asgari başarı puanının altında kalanlar başarısız sayılırlar.

    (3) Psikometrik incelemesi olumsuz sonuçlanan aday başarısız sayılır.

    REKLAM

    (4) Sonuçlar, PTT’nin internet sitesi insan kaynakları sayfasında ilan edilir ve bu konuda ayrıca kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmaz. Yapılan ilan ve bildirim tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    MADDE 18 – (1) Adaylar, yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklandığı günden itibaren yedi gün içerisinde PTT’ye veya sınavı yapan idare/kuruluşa yazılı olarak itiraz edebilirler. Yazılı sınavlarda sorulara itiraz edilmesi halinde bilirkişi raporu istenebilir.

    (2) Adaylar, mülakat veya uygulamalı sınava sonuçların açıklandığı günden itibaren yedi gün içerisinde sınavı yapan komisyona yazılı olarak itiraz edebilirler.

    (3) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki itirazlar en geç otuz gün, diğerleri ise en geç on beş gün içerisinde komisyon tarafından değerlendirilerek komisyon görüşü Sınav Kuruluna bildirilir. Sınav Kurulunca verilen karar, Sınav Komisyonu tarafından ilgiliye yazılı olarak bildirilir. İtirazlar her halükarda en geç kırk beş gün içerisinde değerlendirilerek verilen karar ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

    REKLAM

    (4) İtirazlar sonuçlandırılmadan bir sonraki aşama sınava geçilemez ve nihai başarı listesi ilan edilmez.

    Deneyimli personel istihdamı

    MADDE 19 – (1) Müdür üstü yönetici pozisyonlarına bu Yönetmeliğin sınava ilişkin hükümleri ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (j) bendi hükümlerine tabi olmaksızın deneyimli kişiler arasından personel alımı yapılabilir.

    (2) Bir takvim yılı içerisinde; bu şekilde alım yapılacak personel, Genel Kurul Kararı ile çıkarılan PTT A.Ş. Pozisyon Cetvelinde belirtilen toplam dolu pozisyon sayısının binde ikisini geçemez.

    (3) PTT’nin ihtiyaçları doğrultusunda, deneyimli personel alımı aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde Yönetim Kurulunun yetkisindedir. Bu şartlar;

    a) Yükseköğrenim sonrası sekiz hizmet yılının bulunduğunun belgelendirilmesi,

    b) Adayların kendi istekleri ile işlerinden ayrılması,

    c) Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan deneyimli personel olarak istihdam edileceklerin uyarma ve kınama hariç disiplin cezası almamış olması,

    REKLAM

    ç) Adayların müracaat tarihi itibarıyla 51 yaşından gün almamış olması,

    d) Niteliklerine uygun boş pozisyon ve ihtiyaç bulunmasıdır.

    Atama ve sözleşme imzalamaya yetkili merciler

    MADDE 20 – (1) Personelden;

    a) Genel Müdür Genel Kurul,

    b) Genel Müdür Yardımcıları, İştirakler Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Birim Sorumluları Yönetim Kurulu,

    c) Diğer personel Genel Müdür, tarafından atanır.

    (2) Genel Müdür, atama yetkisini sınırlarını açıkça belirtmek kaydıyla kısmen veya tamamen devredebilir.

    (3) Genel Müdürün sözleşmesini imzalamaya, herhangi iki Yönetim Kurulu üyesi yetkilidir.

    (4) Personel ile sözleşme imzalamaya Genel Müdür yetkilidir. Genel Müdür bu yetkisini daha alt kademelere devredebilir.

    İstenecek belgeler ve atama

    MADDE 21 – (1) Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

    a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

    REKLAM

    b) Öğrenim durumunu gösterir belge,

    c) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair belge,

    ç) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

    d) İş isteme beyannamesi,

    e) Mal bildirim beyannamesi,

    f) Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,

    g) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,

    ğ) Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,

    h) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,

    ı) Sınav ilanında istenecek diğer belgeler,

    i) Deneyimli personel alımı kapsamında istihdam edilen personelin özgeçmişinde beyan ettiği iş tecrübelerine ilişkin çalışma belgeleri.

    (2) Adaylar, başvuru sonuçlarının ilanını takip eden günden itibaren on beş gün içinde birinci fıkrada istenen bilgi ve belgelerle birlikte atanacağı birimin insan kaynakları birimine müracaat eder. Geçerli mazereti olmaksızın bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmaz.

    (3) Gerekli şartları taşıdıkları tespit edilen adayların Genel Müdürlükçe atamaları yapılarak, adayların başvuru formunda yer alan adreslerine, insan kaynakları birimi tarafından tebliğ edildiğini belgeleyecek şekilde yazılı olarak bildirilir.

    (4) İlan edilen pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayıp da altı ay içerisinde görevden ayrılanların yerine varsa yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir.

    (5) Ataması yapılacak adayların birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentleri uyarınca vermiş oldukları belgelerin doğruluğu PTT tarafından teyit edilir. Gerçeğe aykırı ve sahte belge veren veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmaz. Atama yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

    Haberi Hazırlayan: Mehmet Kılıç
    Şurada Paylaş!

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ