Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması

Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu bekçi olmak isteyen ve tüm sürecin sonuna gelmiş adayların gündeminde. Bekçi alımı için adayların başvuruları alındıktan sonra yazılı sınav uygulanmıştı, yazılı sınavı geçen adaylar da fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü mülakat sınavına girmişti. Mülakat sonuçlarının açıklanması ile birlikte, bekçi kadrosuna yerleşmeye hak kazanan adaylar da belirlenecek. Bekçilik sözlü mülakat sınavı ile ilgili ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2019

Tüm adayların sözlü sınav değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra, bekçilik sözlü sınav sonuçları yine Polis Akademisi'nin (PA) resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr adresi üzerinden açıklanacak. Mülakat sınav sonuçları ile ilgili gelişmeler yaşandıkça detaylar haberimizde yer alacak.

POLİS AKADEMİSİ DUYURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

Bekçi adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25'i ve sözlü sınav puanının % 50'sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİNİN GÖREVLERİ NELER?

Çarşı ve mahalle bekçilerinin görevleri şunlardır :

A) Genel kolluk kuvvetlerinin derhal müdahalesine imkân bulunmıyan acele ve zaruri hallerdeki görevleri,
1. Bir kimsenin can, mal ve ırzına saldırma ve tehditleri önlemek, saldıranları yakalamak,
2. Suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydanda iken sanıkları yakalamak,
3. Kamu düzen ve güvenini bozacak mahiyetteki gösteri yürüyü ve karışıklıkların yapılmasına karşı, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak,
4. Adlî kolluk işleriyle ilgili vakalarda delillerin kaybolmamasını sağlıyan muhafaza tedbirlerini almak. (Bekçiler bu benddeki görevlerinin ifasında halkın yardımından da faydalanabilirler.)

B) Genel kolluk kuvvetlerine yardım yönünden görevleri :
1. a) Uyuşturucu maddeler yapılan, satılan veya kullanılan yerleri,
b) Kumar oynanan genol ve herkese açık yerleri,
c) Mıntakası dâhilinde gizli fuhu yapanları,
d) Mıntakası dâhiline gelen misafir ve yabancıları,
e) Halkın sükûn ve istirahatini bozanları, saldırgan delileri, rezalet çıkaracak derecede sarhoş olup başkalarım rahatsız edenleri,
f) Mevzuat ve yetkili makamlarca tâyin edilen saatlerden sonra her ne şekilde olursa olsun,
halkın rahat ve huzurunu bozacak surette açık ve kapalı yerlerde gürültü yapanları,
g) Sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mâni olan taşıt ve araçlarını ve diğer engelleri,
h) Yangın, deprem, su baskını gibi âfet ve tehlikelerle ilgili önbilgileri,
En kısa zamanda polis ve jandarma ve itfaiye teşkilâtına haber vermek ve önlenmesi gerekenleri önlemek,
2. Bölgeleri içinde bulunan dükkân, mağaza, ev, motorlu araç gibi malların korunmasında
sahipleri tarafından noksan alman tedbirleri tamamlattırmak,
3. Vazife saatleri içinde gördükleri, işittikleri, şüphe ettikleri şahsı veya hâdiseleri, istirahate
geçmeden evvel bağlı bulunduğu en yakın kolluk kuruluşuna bildirmek,
4. Vazife saatleri içinde tahdidedilen mıntakasını fasılasız surette dolaşmak,

C) Mahalle sakinlerinin istirahat, sağlık ve selâmetini sağlamak bakımından görevleri :
1. Yolda hastalanan, kazaya uğrıyan, düşüp kalan ve genel durumu itibariyle yardıma muhtacolanlara yardım etmek,
2. Yollarda dolaşan kimsesizleri, sakatları, âcizleri ve çocukları bizzat yerlerine veya veli
veya vasilerine teslim edilmek üzere en yakın kolluk kuruluşuna götürmek,
3. Bir semt, yer, yol, sokak veya şahıs sormak için başvuranlara gerekli bilgiyi vermek,
4. Doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın veya âfet gibi önemli ve acele haller sebebiyle, yapılacak yardım isteklerinden gücü dâhilinde olanları öncelikle yerine getirmek,
5. — Büyük tehlike arz eden yangın ve su baskım gibi âfetlerde mahalle sakinlerine derhal bilgi vermek, görevli ekipler gelinceye kadar yerinde ve gerekli önleyici tedbirleri almak,
6. Kuduz hayvana Taslandığında mümkün ise bunları tecridederek zararlarım ortadan kaldırmakla beraber belediyeyi haberdar etmek, bu suretle zaralarını ortadan kaldıramadığı takdirde itlaf etmek,
7. — Bulaşıcı ve salgın insan ve hayvan hastalıklarını en yakın kolluk kuruluşuna haber vermek,
8. Elektrik, su, havagazı, kanalizasyon gibi âmme tesislerinde vâki arızaları, sokaklara süprüntü atanları, pis su dökenleri, inşaat ve tamirat yapanları, en yakın kolluk kuruluşuna bildirmek,
Bekçiler diğer kanunlarla genel zabıtaya tevdi edilen görevlerde zabıtaya yardımcı olurlar. 

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

Lise mezunu bir bekçi 4.063 TL, lisans mezunu bir bekçi ise 4.164 ile 4.576 TL arasında maaş alabiliyor.

KİMLER BEKÇİ OLABİLİR?

Çarşı ve mahalle bekçisi olacaklarda aşağıdaki niteliklerin bulunması şarttır:

A) Türk vatandaşı olmak,

B) İlkokulu bitirmi olmak,

C) Askerlik ödevini bitirmi olup 30 yaşından yukarı olmamak,

D) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya sakatlığı bulunmadığı sağlık kurulu tarafından verilmi raporlarla tevsik edilmi olmak,

E) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramı olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflâs veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

F) Türk toplum telâkkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

G) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak.