Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Gündem Eğitim Destekleme ve Yetiştirme Kursu kılavuzu - e-Kurs kılavuzu

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2017-2018 eğitim öğretim yılı Destekleme ve Yetiştirme Kursu kılavuzunu yayımladı. Peki, kurs merkezi başvuruları ne zaman başlayacak? Öğretmenlerin ve öğrencilerin başvuruları ne zaman? Kurslar ne zaman başlayacak? Merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

    DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU İŞ TAKVİMİ

    1. Dönem Kursları 2. Dönem Kursları 3. Dönem Kursları
    Kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması 05-11 Eylül 2017 22-29 Ocak 2018 04-11 Haziran 2018
    Öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması 12-17 Eylül 2017 30 Ocak 2018 06 Şubat 2018 12-17 Haziran 2018
    Öğrenci başvurularının alınması 18-24 Eylül 2017 07-18 Şubat 2018 18-24 Haziran 2018
    Kurs sınıf/şubelerinin oluşturulması 25-29 Eylül 2017 19-28 Şubat 2018 25 Haziran 2018 01 Temmuz 2018
    Kursların başlaması 02.Eki.18 03 Mart 18 02 Temmuz 18
    Kursların tamamlanması 14.Oca.18 03 Haziran 18 19 Ağustos 18

    DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU HAKKINDA

    REKLAM

    Destekleme ve Yetiştirme Kursu kılavuzu, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile kursiyerler (mezunlar) için resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarında açılan DYK’larla ilgili iş ve işlemleri kapsar.

    Millî Eğitim Bak anlığına bağlı resmî/özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları, resm î /özel ortaöğretim kurumlarına devam etmekte olan öğrenciler ile açık öğretim öğrencilerine yönelik kurslar örgün eğitim kurumlarında; kursiyerlere yönelik kurslar ise yaygın eğitim kapsamında halk eğitimi merkezi müdürlükleri sorumluluğunda açılır.

    DYK’lar, Şubat 2015 tarihli ve 2689 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

    DYK’lar, okul veya kurum müdürlüğünün e - kurs modülü üze rinden başvurusu ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile açılır. Kursların onay ve denetimi millî eğitim müdürlüğü adına il/ilçe komisyonları tarafından yürütülür.

    REKLAM

    DYK’ lar da kursların açılış/kapanış, onay, öğretmen - öğrenci kayıt, ders programları, kazanım testleri vb. iş ve işlemler, e - kurs (http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar ve http://e - kurs.eba.gov.tr/) modülü üzerinden yapılır.

    DYK’larda öncelikle kurs talebinde bulunan kadrolu ya da sözleşmeli çalışan öğretmenler, bu öğretmenl erin ihtiyacı karşılamaması hâ linde kurs merkezi müdür ve müdür yardımcıları nın görevlendirilmesi esastır . Öğretmen ihtiyacının devam etmesi hâlinde ise ilçe millî eğitim müdürü tarafından çalışmasına onay verilen ücretli öğretmenler görevlendirilir.

    DYK’lardaki ücret, ek ders gibi mali iş ve işlemler ilgili mevzuat hükümlerine göre kurs merkezlerince yürütülür.

    DYK’lar özel öğretim kurumları veya herhangi bir yayınevi ile iş birliği içinde açılamaz.

    Açılacak DYK’larda öğrenci/kursiyerl erden herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmez.

    DYK’ların, örgün eğitim müfredatı kapsamında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yayımlanan kurslara ait örnek ders planları çerçevesinde yürüt ülmesi esastır. Planı yayımlanmayan dersler için o derse giren öğretmen tarafından ders planı oluşturulur. Kurslara ait ders planları en geç kursların açıldığı haftanın son iş gününe kadar kurs merkezi müdürlüğünce onaylanır.

    REKLAM

    Kurslar, fiziki kapasit esi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imam hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerince açılır .

    Mezunlara yönelik kurslar halk eğitim merkezleri sorumluluğunda açılır. Ancak halk eğitim merkezinin bulunmadığı veya fiziki kapasitesinin uygun olmadığı hâllerde il/ilçe millî eğiti m müdürlüklerince uygun görülen okullarda da açılabilir . Mezunlara yönelik yaygın eğitim kurslarının örgün eğitim kurumlarında açılması hâlinde, kurs açma/ka patma, ders programları onay, öğretmen belirleme, öğrenci kayıt vb. iş ve işlemler halk eğitim merkezi müdürlüklerince; kursların yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemler ise kursun yapıldığı örgün eğitim kurumu müdürlüğünce yürütülür.

    Kurs merkezler inde bir dersten sınıf oluşturulabilmesi için, sınıftaki öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az, 20’den fazla olmaması esastır.

    DYK’lar, DYK iş takvimine uygun olarak açılır. Olağanüstü durumlarda bu süreler il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından valilik oluru alınarak değiştirilebilir.

    REKLAM

    Yaz dönemi kurs merkezi başvurularında e - okul sisteminde sınıf atlatma işleml eri gerçekleştirilmediğinden öğrencilerin o yıl tamamladıkları sınıf seviyesi seçilecek tir. Yaz dönemi kurslarında öğre ncilerin tamamladıkları sınıf seviyesi müfredatı tekrar edilebilir veya bir üst sınıf seviy esinin müfredatı uygulanabilir.

    DYK’larda açılan bir kursa, kursun açıldığı haftadan sonra öğrenci kaydı yapılamaz . Ancak kursların başladığı haftadan sonra nakil, yurtdışından gelme gibi değişik nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerden müracaat edenlerin durumları kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir. Kursa katılmasına karar verilen öğrenci/kursiyerlerin kayıtları kurs merkezi müdürlüğünce e - kurs mod ülü üzerinden yapılır.

    Bir kurs merkezinde görev alacak öğretmen, bu kurs merkezini tercih eden öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak kurs merkezi müdürlüğünce belirlenir. Kurs merkezi müdürü, kendi okulundan öğ retmen görevlendirebileceği gibi ilçedeki diğer okullardan bu kurs merkezini tercih eden öğretmenlerden de görevlendirme yapabilir. İhtiyaç olması hâlinde, e - kurs modülü üzerinde ilçe komisyonundan ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirilmesini tale p edebilir. DYK’larda görev alacak tüm öğretmenler, sınıf oluşturma işlemleri sırasında e - kurs modülü üzerinden görevlendirilir.

    REKLAM

    1.ve 2. dönem kurslarında ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarındaki öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarının 9,10 ve 11. sınıflarındaki öğrenciler en fazla 5 farklı dersten haftalık toplam 12 saate kadar; ortaokulların 8. sınıfındaki öğrenciler en fazla 6 fa rklı dersten haftalık 18 saate kadar; ortaöğretim kurumlarının 12. sınıfındaki öğrenciler ve mezun durumdaki kursiyerler ise en fazla 6 farklı dersten haftalık 24 saate kadar kurs alabilirler.

    Yaz döneminde açılan kurslarda ortaokulların 5 . ve 6. sınıflarını tamamlayan öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarının 9 . ve 10. sınıflarını tamamlayan öğrenciler en fazla 5 farklı dersten haftalık toplam 12 saate kadar; ortaokulların 7 . ve 8. sınıflarını tamamlayan öğrenciler en fazla 6 farklı dersten haftalık 18 saate kadar; ortaöğretim kurumlarının 11 . ve 12. sınıflarını tamamlayan öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler ise en fazla 6 farklı dersten haftalık 24 saate kadar kurs alabilirler.

    DYK’lara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zoru nludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10’ u kadar devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir . Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz.

    REKLAM

    Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenci veya kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okul/kurumların ilgili mevzuatına gör e işlem yapılır.

    1.ve 2. dönem örgün eğitim kurumlarında açılan kurslarda; hafta içi bir günde en fazla 2 farklı dersten toplam 4 saate kadar, hafta sonu bir günde ise en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilir. Yaz dönemi kurs larında hafta içi ve hafta sonu en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilir. Yaygın eğitim kurumlarınca yürütülen DYK'larda ise 1.dönem, 2.dönem ve yaz döneminde hafta içi ve hafta sonu en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kur s verilebilir.

    Kurslara ait ders planları, haftalık örnek ders programları ve kazanım kavrama testleri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında “Kazanım Testleri” bölümünde yayımlanır.

    DYK’larda bir dersten dönemlik açılan kurs süresi 16 ders saatinden az olamaz. Yaz kurslarında bu hüküm uygulanmaz.

    Şurada Paylaş!

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ