KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

Yargıtay

6 Mart 1868 tarihinde "Divan-ı Ahkâm-ı Adliye" adıyla kurulan YARGITAY, 18.06.1879 tarihli Nizamı Mahkemeler Kuruluş Kanunu ile "Mahkeme-i Temyiz" adını almış, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetince Sivas'ta kurulan yüksek mahkemeye "Muvakkat Temyiz Heyeti" denilmiş, Sivas'taki bu mahkemenin kaldırılıp Eskişehir'e nakli ile "Temyiz Mahkemesi", 20.04.1340 (1924) tarih ve 491 sayılı Teşkilatı Esasiye Kanununun adı 10.01.1945 gün ve 4695 sayılı Kanun ile "Anayasa" olurken, temyiz mahkemesinin adı da "YARGITAY" olmuştur.

Adli yargı mercilerince verilen karar ve hükümleri temyiz yolu ile inceleyen son merci olan Divan-ı Ahkâm-ı Adliye, Yargıtay'ın temelini oluşturur. Osmanlı döneminin yargı sürecinde, 19. Yüzyıla kadar yüksek mahkemeye rastlanmıyor. Adliye mahkemelerince verilen ve yasanın başka adli merciine bırakmadığı hükümleri son mercii olarak incelemekle görevli mahkeme ilk kez "Divan-ı Ahkâm-ı Adliye" adıyla " 6 Mart 1868 Cuma günü Padişah Abdülaziz'in iradesi ile kurulmuştur.

Anılan irade ile Meclis-i Valay-ı Ahkam-ı Adliye kaldırılarak, Şura'yı Devlet ve Ahkam-ı Adliye kurulmuş, böylece yargı ve yürütme birbirinden ayrılmıştır. Şura'yı Devlet'e  hem kanun tasarılarını hazırlama hem de idari uyuşmazlıklara çözüm getirme görevi verilmiştir. Divan-ı Ahkâm-ı Adliye ise nizamı mahkemelerinin üst organı olup, yalnızca yargı görevi yapan bir kurumdur.

Divan-ı Ahkâm-ı Adliye'nin (Yargıtay) kuruluş amacı iradede şöyle açıklanmıştır:

"Kişilerin hakları ve güvenlikleri açısından çok önemli olan hukuk işlerinin mülki işlerden ve yürütme ile görevli hükümetten ayrı bir düzene kavuşturulması, adalete değer veren padişahın büyük arzusu olarak belirtilmiştir".

MAHKEMELER KURULUŞ KANUNU (18.06.1879)

Divan-ı Ahkâm-ı Adliyenin bünyesi içinde olan temyiz mahkemesinin yerini, bağımsız bir yapılanmaya sahip olan temyiz mahkemesi almıştır. 1879 tarihli teşkilat ve hukuk kanunları ile  temyiz  konusunda yeni düzenlemeler getirilmiştir. Yukarıda da açıklandığı üzere Divan-ı Ahkâm-ı Adliye kaldırılarak yerine bağımsız Mahkeme-i Temyiz oluşturulmuştur. 

İstinaf Mahkemeleri

İstinaf mahkemeleri 1876 yılında kabul edilen Mecellenin 1838. maddesi ile yargı hayatına girmiştir. Yeniden başlama anlamına gelen istinaf, hukuk terimi olarak ilk derece mahkemesinden verilen hükmün üst mahkemede incelenmesi demektir.

18.6.1879 tarihli Nizami Mahkemelerin Kuruluş Yasası'na göre, ilk dereceli mahkemenin üstünde, Yargıtay'ın altında bir mahkemedir.Yargıtay'ın işini azaltmak ve onu bir içtihat mahkemesi haline getirmek için kurulmuştur.

SİVAS MUVAKKAT TEMYİZ HEYETİ DÖNEMİ (1920-1923)

7 Haziran 1920 tarihinde TBMM Hükümeti tarafından kabul edilmiş ilk yasalardan olan 4 sayılı yasa ile merkezi Sivas ilinde olmak üzere biri Hukuk, biri Ceza, biri Şer'iye ve biri de Dilekçe Dairesi olmak üzere 4 daireden kurulu Temyiz Heyeti (Yargıtay) oluşturulmuştur. Ancak İstanbul'da bulunan Yargıtay da bu sırada varlığını sürdürmüştür. 04.11.1922 tarihinde İstanbul'un Milli Hükümet buyruğu altına girmesi sonucu her iki Yargıtay'ın birleştiği hususu İstanbul'daki Yargıtay'da bulunan dosyaların Sivas'taki Yargıtay'a gönderilmiş olmasından anlaşılmaktadır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURULUŞU VE ESKİŞEHİRDE TEMYİZ MAHKEMESİ DÖNEMİ (1923-1935)

14.11.1923 tarihli ve 371 sayılı yasa ile Yargıtay'ın Sivas'tan Eskişehir'e nakli ile birlikte bazı yapısal değişiklikler de getirilmiştir.

4 Sayılı yasada belirtilen Hukuk, Ceza, Şer'iye ve Dilekçe Dairesine ilaveten, bu yasanın ikinci maddesinde Sulh Dairelerinden de söz edilmesi Yargıtay'daki Daire sayısının artırılmış olduğunu göstermektedir.
Dairelerde bir başkan ve dört üyenin bulunacağı hükmü bu yasada da tekrar edilmiş, Birinci Başkanlığın, Adalet Bakanı tarafından başkanlardan birisine tevdii edileceği ve seçilen Birinci Başkanın kendi Dairesi ve Genel Kurula başkanlık edeceği kuralına yasanın üçüncü maddesinde değinilmiştir.

Yasa ile getirilen yenilikler ise; Yargıtay'da üç yedek üyenin bulunması, bir Yargıtay Başsavcı Başmuavini bulunacağı, Başsavcı muavini sayısının ikiden dörde çıkarılması ayrıca her dairede lüzümu kadar başmümeyyiz, mümeyyiz ve katiplerin bulundurulması olarak göze çarpmaktadır. Mümeyyizler Dairede yazılan yazıları düzeltmekle görevli kişilerdir.

Bu Yasa ile getirilen yeni hükümlerle, 4 sayılı yasa hükümlerinin birbirine aykırı olması durumunda, 4 sayılı yasanın aykırı olan hükümleri mülga sayılmıştır. Bu bağlamda, aykırı olmayan 4 sayılı yasa hükümlerinin geçerli olduğu anlaşılmaktadır.

Yargıtay'ın Eskişehir'de faaliyete başlamasından sonra, 08.04.1924 tarih ve 469 sayılı yasa ile mevcut olan Şer'iye Dairesi kaldırılarak Hukuk Dairesi sayısı Dilekçe Dairesi sayısı ikiye çıkarılmıştır.
Şer'iye Dairesinin kaldırılmasına ilişkin bu değişikliğin, halifeliğin kaldırılmasından hemen sonra yapılmış olması, Türkiye Cumhuriyetinde din işleri ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasına yönelik iradenin önemli bir göstergesidir.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında; Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu üzerine çalışmalar yapması üzere iki komisyon kurulmuştur: Ahkam-i Şahsiye ve Vacibat. Ancak komisyonların hazırladıkları tasarılar ile devrimlerin bağdaşmadığına inanan Cumhuriyet Hükümeti, İsviçre Medeni Kanununun ve Borçlar Kanununun, bazı değişikliklerle, bütün olarak alınıp benimsenmesine karar vermesi sonucu  her iki Kanun da 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türk Ceza Kanunu, 1889 tarihli İtalyan Ceza Kanununun benimsenmesiyle 1 Mart 1926 tarihinde kabul edilmiştir. Ticaret Kanunu 29 Mayıs 1926 tarihinde kabul edilmiş ve 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1850 tarihli Kanunname-i Ticaret'in yenilenmesi amacıyla 1916 yılında hazırlanan bir projeden esinlenilmiştir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Neuchâtel Kantonu Hukuk Usulü Kanunu örnek alınarak hazırlanmış ve Ekim 1927'de yürürlüğe girmiştir.

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 1877 tarihli Alman Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu örnek alınarak hazırlanmış ve 20 Ağustos 1929 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Deniz Ticareti Kanunu, Alman Hukukundan esinlenilerek hazırlanmış ve 13 Mayıs 1929 tarihinde kabul edilmiştir. İcra ve İflas Kanunu, İsviçre'deki İcra ve İflas Kanununun benimsenmesi yoluyla hazırlanmış ve 4 Eylül 1932 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

766 SAYILI HAKİMLER KANUNU İLE GETİRİLEN YENİLİKLER VE BU DÖNEMDE YARGITAY

20.03.1926 tarihinde çıkarılan 766 sayılı yasaya kadar hakimlerin seçimi, dereceleri, terfileri, ödüllendirilmeleri ve soruşturmalarına ilişkin olarak geniş kapsamlı ve ayrıntılı bir özel yasa çıkarılmamıştır. Bu yasa ile hakimlere ilişkin düzenlemelerden başka geçici maddeler başlığı altında yazılı otuzyedinci maddede Temyiz Mahkemesi'nin (Yargıtay'ın) "Cumhuriyet Merkezi"ne gelmesinden de bahsedilmiştir.

834 SAYILI MAHKEME-İ TEMYİZ TEŞKİLATININ TEVSİİNE DAİR KANUN DÖNEMİ

766 sayılı Hakimler Kanunundaki yukarıda açıklanan düzenlemelerden kısa bir süre sonra çıkarılan 834 sayılı "Mahkeme-i Temyiz Teşkilatının Tevsiine Dair Kanun" adıyla çıkarılan yasaya göre Yargıtay'daki Daire sayısı üç Hukuk ve üç Ceza Dairesi olmak üzere altıya çıkarılmış, bu Dairelerden her birinin görevinin 834 sayılı bu yasa, Yargılama Usulü ve Sulh Hakimleri Kanunu ile belirleneceği ifade edilmiştir. 

YÜCE DİVAN

İlk 1876 yılında kabul edilen Anayasa ile yargı sistemimize girmiştir. Divan-ı Ali 30 üyeden oluşmaktaydı. Bunlardan onu Heyeti Ayân (padişah tarafından seçilen meclis üyesi) onu Danıştay onu da Yargıtay ve İstinaf reis ve üyelerinden kur'a ile seçilerek atanırlardı.

Divan-ı Ali iki bölümde Divanı İthamiye, Divan-ı Hüküm.

Divan-ı ithamiye dokuz üyeden oluşurdu. Üçü heyeti ayan, üçü Danıştay, üçü Yargıtay ve İstinaf üyelerinden olmak üzere Divan-ı Ali üyeleri arasından kura ile seçilirdi.

Divan-ı Hüküm; yedisi Heyeti Ayan, yedisi Danıştay, yedisi de Yargıtay ve İstinaf üyelerinden olmak üzere 21 Divan-ı Ali üyelerinden oluşurdu.

Divan-ı Ali'nin görevleri; Bakanlar ile Yargıtay Başkan ve üyelerinin ve padişahın kendisini ve makamını tehlikeye sokmaya teşebbüs edenleri yargılamaktı.

1876 Anayasası 20.04.1924 tarihinde kabul edilen yeni Anayasa ile kaldırılmış, Divan-ı Ali'nin de yapısı değişmiştir.

1924 Anayasasına göre Yüce Divan gerektiğinde TBMM.nce kurulmaktaydı.

Görevi; Bakanları, Yargıtay ve Danıştay Başkan ve Üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısını görevlerinden doğacak işler nedeniyle yargılamaktı.

1924 Anayasası gereğince Yargıtay Genel Kurulunca seçilen 11, Danıştay Genel Kurulunca seçilen 10 kişi kendi aralarında Başkan ve Başkanvekilini seçerlerdi. Başsavcı, Yüce divanda Savcı olarak görevliydi.

Yüce Divan görevi, 1961 Anayasası ile Anayasa Mahkemesine verilmiştir.

1221 SAYILI TEMYİZ MAHKEMESİ TEŞKİLATINA DAİR KANUN DÖNEMİ (1928-1973)

11.04.1928 tarihinde çıkarılan 1221 sayılı yasa ile Yargıtay'ın yapısı ve işleyişi ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler dairelerin sayısına ve görev alanlarına da etkili olmuştur.

834 sayılı yasa döneminde Hukuk ve Ceza bölümünde üçer daire olmak üzere toplam altı daire mevcut iken hem hukuk dairelerine hem de ceza dairelerine birer daire eklenmek sureti ve ile Yargıtay'daki daire sayısı sekize, ticaret dairesi ile birlikte toplam daire sayısı ise dokuza çıkarılmıştır.

7264 Sayılı ve 11.05.1959 Tarihli "Temyiz Mahkemesi Teşkilatına Dair 1221 Sayılı Kanunun 1, 3 ve 4 üncü maddelerinde tadilat yapılmasına Dair Kanun" İle Yapılan değişikliklere gelince;
Bu yasa ile öncelikle 1221 sayılı yasanın 5859 sayılı kanunla Yargıtay'da bulunan hukuk dairelerinin sayısı sekize çıkarılmış ve bu dairelerin görev alanlarının 7264 sayılı bu kanun ve Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulü kanunları ve İcra ve iflas Kanunu ve özel yasalarla düzenlendiğine işaret edilerek dairelerin görev alanları tek tek belirtilmiştir.

Temyiz Mahkemesi Teşkilatına Dair 1221 sayılı Ka- nunun değişik l, 2, 3 ve 4. maddelerinde değişiklik yapılmış ve yasaya yeni bir madde eklenmiştir. Değiştirilen 1, 2, 3 ve 4. maddeler ile eklenen maddeye göre;
Yargıtay 9 Hukuk, 7 Ceza, l Ticaret ve l İcra İflas Dairesinden kurulu olup, dairelerden her birinin görevi, bu kanun ve Hukuk ve Ceza Yargılama Usulü Kanunları ve İcra ve İflas Kanunu ve özel kanunlarla belli edilmiştir.

Yargıtay Haberleri

 • Kısa çalışma kıdeme sayılır mı?

  Sosyal Güvenlik, 25 Şubat 2021

  Kısa çalışma kıdeme sayılır mı?

  Bir yıla ulaşan kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulamasının ardından çalışanlar kıdem tazminatı hesabında bu sürelerin dikkate alınıp alınmayacağını merak ediyor. Yargıtay’ın kısa çalışmayla ilgili 2011 yılında verdiği bir karar bulunuyor. Ücretsiz izin sürelerinin kıdem tazminatında dikkate alınması konusunda ise yargı kararı bulunmuyor. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, milyonlarca çalışanın merak ettiği konuyla ilgili ayrıntıları yazdı

 • Kuyumcu cinayetinde yeni karar!

  Gündem, 24 Şubat 2021

  Kuyumcu cinayetinde yeni karar!

  Antalya'da kuyumcu Vedat Şenay'ın (54) öldürülmesi olayıyla ilgili görülen davada 13'er yıl hapis cezasına çarptırılan 2 İranlının cezası Yargıtay'dan döndü. Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından yeniden yargılanan 2 İranlı, ömür boyu hapse çarptırıldı. Daha önce görülen davada sanıkların suç ortağı 1 İranlı da ömür boyu hapis cezası almıştı

 • İstifa ettirilen işçi tazminatını alır

  Sosyal Güvenlik, 23 Şubat 2021

  İstifa ettirilen işçi tazminatını alır

  İşten çıkarma yasağı dolayısıyla iş akdini feshedemeyen işveren, “alacaklarını ödeyeceğim” vaadiyle işçiden istifa dilekçesi alıyor. Dilekçeyi aldıktan sonra ise sanki işçi kendisi istifa etmiş gibi işlem yaparak tazminatlarını ödemeden işçiyi gönderebiliyor. İşçiden bu şekilde alınan istifa dilekçeleri geçersiz kabul ediliyor. İşçinin irade fesadına dayanan istifa halinde işveren ihbar tazminatını da ödemek zorunda kalıyor. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, işçiden alınan hileli istifa dilekçesi ile ilgili ayrıntıları yazdı

  Ölünün arkasından konuşmadan bir daha düşünün!

  Gündem, 23 Şubat 2021

  Ölünün arkasından konuşmadan bir daha düşünün!

  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, herkesi yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Kurul, ölen kişinin arkasından sosyal medya üzerinden "Cenabı Allah'ın sopası yoktur, alma masumun ahını elbette çıkar. Sıra öbür mikroplarda" ifadesini kullanan sanığın manevî tazminat cezasına çarptırılmasına hükmetti. Kararda, "Olayın oluş şekli, söylenen sözlerin içeriği ve tarafların durumu birlikte değerlendirildiğinde bu sözlerin nezakete aykırı sözler olarak kabulü mümkün görülmediğinden kınama ile yetinilmesi uygun düşmeyecektir" denildi

  İşçinin günlük mola süresi ne kadar?

  Sosyal Güvenlik, 12 Şubat 2021

  İşçinin günlük mola süresi ne kadar?

  Covid – 19 salgını dolayısıyla ofis çalışanlarının önemli bir kısmı evden çalışmaya devam ediyor. Gerek işyerinde gerek evden çalışanların fazla çalışmalarının hesabında mola sürelerinin düşülmesi gerekiyor. Peki mola süreleri ve fazla çalışmalar nasıl hesaplanır? Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, fazla çalışma ve mola sürelerine ilişkin merak edilenleri yazdı

 • İşe başlatmama tazminatında vergi yok

  Sosyal Güvenlik, 22 Ocak 2021

  İşe başlatmama tazminatında vergi yok

  İşveren, işe iade davasını kazandığı halde işe başlatmadığı işçiye 8 aylık brüt ücrete kadar tazminat ödemek zorunda kalır. İşe başlatmama tazminatından sadece damga vergisi kesilir. Buna rağmen işveren işçiye ödeme yaparken gelir vergisi kesintisi yapıp vergi dairesine yatırırsa, işçinin tazminatının eksik kısmını ödemek zorunda kalır. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç yazdı

 • Yargıtay’dan önemli ücret kararı

  Sosyal Güvenlik, 14 Ocak 2021

  Yargıtay’dan önemli ücret kararı

  Yargıtay işyerinde ücret ayrımcılığı konusunda önemli bir karara imza attı. Kadın işçiye, aynı işi yapan erkek işçilerden daha az ücret ödenmesini işverenin eşit işlem borcuna aykırılık olarak değerlendirdi. Kadın işçiye ücret farklarının yanı sıra ayrımcılık tazminatı verilmesini, ayrımcılığa uğradığı için haklı fesih yaptığı için de kıdem tazminatının ödenmesini kararlaştırdı. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

 • Yargıtay üyesi vefat etti

  Gündem, 11 Haziran 2020

  Yargıtay üyesi vefat etti

  Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman'ın eşi, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Üyesi Gülderen Kahraman, 63 yaşında hayatını kaybetti.

  İşçi işveren davaları patlayacak

  Sosyal Güvenlik, 08 Ocak 2021

  İşçi işveren davaları patlayacak

  Pandemi döneminde fiilen çalıştırıldığı halde kısa çalışmada gösterilen, ücretsiz izne çıkartılan işçilerden şikâyetler gelmeye devam ediyor. Ücret farkını elden alsa bile sosyal güvenlik primi yatırılmayan işçiler, hem emekli aylığı kaybıyla, hem de geç emeklilik riskiyle karşı karşıya bulunuyorlar. Yargıtay’a göre, fiilen çalıştığı halde kısa çalışmada gösterilerek sigorta primi yatırılmayan veya eksik yatırılan işçiler iş akdini haklı feshederek kıdem tazminatını alabilirler. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, sigorta primlerinin eksik yatırılmasının işçi açısından nasıl haklı fesih gerekçesi gösterilebileceğini yazdı

  Yargıtay'dan boşanma davasında 'eşit kusur' kararı

  Gündem, 03 Ocak 2021

  Yargıtay'dan boşanma davasında 'eşit kusur' kararı

  Yargıtay, kocasına hakaret eden kadın ile doğum kontrolüne zorlayan kocanın eşit kusurlu olduğuna karar verdi.

 • Yargıtay ucuz ekmek satışını 'haksız' buldu

  Gündem, 30 Aralık 2020

  Yargıtay ucuz ekmek satışını 'haksız' buldu

  Antalya'da 2015 yılında belirlenen 1 liranın altında ekmek satan fırına açılan davanın temyiz dosyasına bakan Yargıtay'dan flaş karar çıktı. Yargıtay'ın emsal teşkil eden kararında, fırınların belirlenen fiyatın altında ekmek satmasının 'haksız rekabete' neden olduğuna hükmedildi. Karardan memnun olan fırıncılar, "Haksız rekabetin önüne geçebilmek için doğru olan buydu" dedi

 • Yazıcıoğlu davasında yeni gelişme!

  Gündem, 27 Aralık 2020

  Yazıcıoğlu davasında yeni gelişme!

  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı Yargıtay 5. Ceza Dairesinde görülen davada sunulan mütalaaya 85 sayfalık ek delil dosyası gönderdi. elil dosyasında FETÖ'nün Elazığ il imamı Mehmet Durakoğlu'nun "Başıma Yazıcıoğlu hadisesi gelince İzmir'e Barbaros abinin (Barbaros Kocakurt-FETÖ Türkiye İmamı) yanına gittim. Büyüğümüz ile görüştük, İstanbul'da toplandık, Elazize geldik, tereyağından kıl çeker gibi kurtulduk" şeklindeki ByLock yazışmalarına da yer verildi. Dosyanın değerlendirme bölümünde ise eylemin FETÖ tarafından gerçekleştirildiği sonucuna ulaşıldığı aktarıldı

 • Yargıda değişim haftası!

  Gündem, 20 Aralık 2020

  Yargıda değişim haftası!

  Yargıda değişim haftası. İstanbul ve Ankara Başsavcıları belli olacak. Yeni Anayasa Mahkemesi üyesi ataması için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da olacak. HSK ayrıca Danıştay’a üç yeni üye seçecek.

  Yargıtay, Malatya'daki FETÖ davasında cezaları onadı

  Gündem, 20 Aralık 2020

  Yargıtay, Malatya'daki FETÖ davasında cezaları onadı

  Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Malatya'daki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün sivil yapılanmasına yönelik soruşturmayla ilgili davada, 2'si sözde 'il imamı' olmak üzere 19 sanığın hapis cezası ile 2 sanığın beraat kararını onadı

  AYM üyeliği seçim sonucu belli oldu

  Gündem, 17 Aralık 2020

  AYM üyeliği seçim sonucu belli oldu

  Yargıtay'da yeni Anayasa Mahkemesi üyeliği için yapılan seçimde; İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol en çok oyu alan isimler oldu. 3 isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bildirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir ismi Anayasa Mahkemesi üyeliğine atayacak

 • Tazminatınız eksik hesaplanabilir

  Sosyal Güvenlik, 17 Aralık 2020

  Tazminatınız eksik hesaplanabilir

  Kıdem tazminatı giydirilmiş brüt ücret üzerinden yapılır. Giydirilmiş ücrete hangi ödemelerin gireceği, ikramiyelerin nasıl dahil edileceği, ihbar süresindeki ücret zammının dikkate alınıp alınmayacağı, kısa çalışma ve ücretsiz izne çıkartılanların tazminatının hangi ücret üzerinden hesaplanacağı gibi ayrıntılar önemlidir. Özellikle çalışma süresi uzun olan kişilerin kıdem tazminatı tutarını bu ayrıntılar oldukça çok etkiler. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, kıdem tazminatı hesabıyla ilgili bilinmesi gereken önemli ayrıntıları yazdı

 • 5 isim AYM üyeliği için yarışacak

  Gündem, 16 Aralık 2020

  5 isim AYM üyeliği için yarışacak

  Yargıtay'da yeni Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi belirlemek yarın önemli bir seçim yapılacak. Seçimde eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan’ın da aralarında bulunduğu 5 isim yarışacak. Seçim öncesi birçok isim adaylıktan çekildi.

 • Yargıtay'dan Ceren Özdemir'in katili için karar!

  Gündem, 16 Aralık 2020

  Yargıtay'dan Ceren Özdemir'in katili için karar!

  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, katil zanlısı Özgür Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması istemli tebliğnamesi, davanın temyiz incelemesini yapacak Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderildi

  Huzuru bozan tazminatsız kovulur!

  İş-Yaşam, 13 Aralık 2020

  Huzuru bozan tazminatsız kovulur!

  Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, verdiği emsal nitelikteki kararla mesai arkadaşlarına tehditler savurup hakaret eden işçinin tazminatsız kovulmasının önünü açtı. Kararla birlikte hal ve hareketleriyle iş yerindeki huzuru bozan geçimsiz işçiler işten atılabilecek.