Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması

1460 ya da 1461'de Amasya'da doğan Mihri Hatun, Zeynep Hatun'dan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci kadın şairi.
Asıl adı Mihrünnisa veya Fahrünnisa olan Mihri Hatun hakkında da Zeynep Hatun gibi fazla bilgi bulunmuyor.
Şiirlerini 'Belayi' mahlasıyla yazan Mihri Hatun'un babası Mehmet Çelebi Bin Yahya da bir şairdi.

Kültür düzeyi yüksek bir ailede yetişmesinin de etkisiyle yaşadığı dönemde saygı duyulan bir şair olan Mihri Hatun, Sultan II. Bayezid ve Şehzade Ahmed'in Amasya valiliği sırasında kentte toplanan bilgin ve sanatkarların meclislerine katıldı.
Güzelliğiyle de ün salan Mihri Hatun, şiirlerinde, Müeyyedzade AbdurrahmanÇelebi ve Sinan Paşazade İskender Çelebi'ye duyduğu aşka dair ipuçlarına da rastlanır.
Sade bir dille yazdığı kaside ve gazelleriyle tanınan Mihri Hatun, Ani Hatun'u yetiştirdi.

Mihri Hatun'un II. Bayezid'e 1, şehzade Ahmet'e 11 kaside yazdığı Divan'ın başında iki tevhitle 460 beyitlik mesnevi tarzında bir tazarruname bölümü yer alıyor. Mihri Hatun, bu bölümün sonlarına doğru, bir kadın olarak dönemindeki erkeklerin düşünce tarzlarına karşılık kendi kişiliğini savunuyor.
Gazel, kaside ve kıtalardan oluşan 'Divan'ı, Rusya Bilim Akademisi Asya Halkları Enstitüsü tarafından 1967'de Moskova'da basıldı.
'Divan'ın yazma nüshaları İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Fatih Millet Kütüphanesi, Ayasofya Kütüphanesi'nde bulunuyor.
Mihri Hatun, 1506'da Amasya'da vefat etti.

GAZEL
Ben umardım ki seni yâr-ı vefâ-dâr olasın
Ne bileydim ki seni böyle cefâ-kâr olasın

Hele sen kaaide-î cevrde eksik komadın
Dostluk hakkı ise ancağ ola var olasın

Reh-i âşkında neler çektüğüm ey dost benim
Bilesin bir gün ola aşka giriftâr olasın

Sözüme uymadın ey asılası dil dilerim
Ser-i zülfüne anın âhiri ber-dâr olasın

Sen ki cân gül-şeninin bi gül-i nev-restesisin
Ne revâdır bu ki her hâr ü hasa yâr olasın

Beni âzâde iken aşka giriftâr itdin
Göreyim sen de benim gibi giriftâr olasın

Bed-duâ etmezem ammâ ki Huda'dan dilerim
Bir senin gibi cefâ-kâra hevâ-dâr olasın

Şimdi bir hâldeyüz kim ilenen düşmanına
Der ki Mihrî gibi sen dahi siyeh-kâr olasın

CUMA: Namık Kemal

'KORONA GÜNLERİNDE ŞİİR'İN DİĞER ŞAİRLERİ